Медицинска рехабилитация

Медицинската рехабилитация е част от комплексната рехабилитационна програма на децата с церебрална парализа и други невро-мускулни заболявания, насочена към създаване на условия за равностойното им участие в живота чрез активно въздействие върху техните двигателни, говорни, психични и учебни умения.

Медицинската рехабилитация представлява комплекс от диагностични и терапевтични дейности насочени към двигателното развитие на детето и свързаните с него усвоени двигателни умения в грубата (общата) и финната (игровата) моторика. Медицинските дейности при децата с церебрална парализа се определят от различни медицински специалности като: Физикална и рехабилитационна медицина; Детска неврология, Ортопедия и травматология, Неврохирургия, Хипербарна Медицина и други.

В Болницата се ползват основно методите на лечение свързани с: Физикалната и Рехабилитационна Медицина, както и някои от методите на Ортотиката, Хипербарната Медицина и медикаментозното лечение.

Диагностичните дейности са насочени към  определяне на формата и тежестта на неврологичното заболяване и наличието на придружаващи заболявания, които биха повлияли основното заболяване. Ползването на различни диагностични методи и двигателни тестове е свързано с определяне на рехабилитационния потенциал на пациента и изработване на адекватната му комплексна, етапна и индивидуална рехабилитационна програма.

Терапевтичните дейности са насочени към активиране на двигателното развитие на детето, към изграждане и подобряване на двигателната му координация или към задържане на вече придобитите двигателни умения и навици, като изброените функции са насочени към подобряване на качеството на живот на болното дете.

За активиране на двигателното развитие на детето се ползват различни методи от сферата на кинезитерапията, ерготерапията, апаратната физиотерапия и медикаментозното лечение.

Физикалните методи включват: кинезитерапия, апаратна физиотерапия, механотерапия и други. Съответните методи осъществяват: подобряване на локалния метаболизъм, засилване на локалния кръвоток, подобряване на възбудимостта и проводимостта на нервната система,  стимулиране на координацията и силата на движенията, коригиране на повишения или намален мускулния тонус към нормотония, изграждане схемата на тялото и развитие на ориентацията на тялото в пространството, поддържане или увеличаване обема на движение в ставите, подържане или увеличаване на мускулната сила и издържливост, както и подобряване организацията в работата на мускулите вериги при гравитационното натоварване.

Ерготерапията има за цел не излекуване на физическият недъг, а справяне на детето с ежедневните изисквания, чрез различни компенсаторни методи и средства или чрез адаптиране на средата, като се съблюдава както цялостната позиция на тялото, така и развиването на груба и финна моторика, сензорна интеграция. Чрез различни игри се работи още върху развиването на когнитивни умения, пространствена ориентация, бимануална координация, координация ръка-око и други.

Медикаментозното лечение е насочено към третирането на някои по-тежки усложнения на ДЦП, каквито са: екстремно повишения мускулен тонус (спастицитет или ригидност) и гърчовете.

Спастицитетът/Ригидността деформират изключително много координацията на движенията, поради което се третират с интрамускулно приложение на Ботулинов токсин А.

Гърчовете (епилептични пристъпи, конвулсии) имат изцяло негативно влияние върху двигателното развитие на кърмачето и детето, поради което изискват етапно перорално (чрез прием на таблетки)  антиконвулсивно лечение с контрол от детски невролог.

Хипербарната Оксигенация (Hyperbaric Oxygenation) е насочено към стимулиране на мозъчния метаболизъм чрез доставка на кислород по алтернативни пътища (ликвор, плазма, тъканни течности), което често отключва и стимулира развитието на нови функции в централната нервна система, като груба моторика, финна моторика, говор, концентрация и внимание и други.

Робот-Асистирано Обучение (Robot-Assisted Treatment) дава нова, по-голяма и по-качествена възможност на децата и юношите с ЦП за правилно изграждане и усвояване на координацията при определени движения, като се акцентуира на многократното им еднакво повторение съчетано и със специфична мотивация на децата.

Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)