Медицински Център

Към Болницата е разкрит Медицински Център за Детска Неврохабилитация. Предлага провеждане на ранна диагностика и скрининг на рискови за церебрална парализа деца, както и комплексна рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни увреждания или отклонения в психо-моторното и поведенческото развитие на амбулаторен принцип.

Центърът обслужва деца на възраст от 0 до 18 години от София и страната, като разполага с 40 места за приходящи пациенти.

Центърът обслужва и лица с церебрална парализа на възраст над 18 години от София и страната.


Специализирани кабинети и персонал

Кабинетите разполагат с уникално оборудване, съвременна терапевтична апаратура и модерни рехабилитационни уреди и приспособления.

Специализираните диагностични кабинети, включват такива за:

  1. Медицински специалисти - педиатър, невролози, физиотерапевти и психиатър;
  2. За немедицински специалисти - психолози, логопеди, спец. педагози включително и монтесоритерапевт;
  3. За функционална диагностика - ЕЕГ и ЕМГ кабинети.

Специализираните терапевтични кабинети са обединени в два сектора:"Сектор по физикална терапия" и "Сектор когнитивно-поведенческа и комуникативна интервенция" .

Прилагат се най-известните и доказали ефективността си терапевтични методи на различни школи, като също така се апробират и внедряват последните достижения при мениджмънта на ДЦП. Основно правило при работата с децата в Болницата е адаптиране на лечебните методи към детето, а не обратното - адаптиране на детето към ползваните лечебни методики. Това означава, че се познават позитивните и негативните страни на редица терапевтични методи, като за съответното дете и за определения момент на психо-моторното му развитие се използват само най-подходящите от тях - напълно, частично или в комбинация.

За децата се грижат квалифицирани, специално обучени и опитни специалисти с различни медицински и парамедицински специалности, като някои от тях са дипломирани и в чужбина: по Войта терапия и диагностика - 2 ; по Невро-развойната терапия на Бобат - 3 ; по Монтесори-педагогика и терапия - 2.

Специалистите обслужващи детето работят обединени в диагностично-терапевтичен екип, който определя тактиката и стратегията на провежданата медико-педагогическа рехабилитация

Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)