Експертна комисия

EКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА

КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА

ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

(ЕкоДЦП)

Съгласно заповед на Управителя № 057/20.06.2017 година и Приложение №1 към нея:

  • Финансирането за пациенти от София е за сметка на Болницата и/или Столична Община.
  • Финансирането за пациенти извън София е съгласно ценоразпис на Болницата.
  • Комисията обслужва лица с церебрална парализа от 2 до 24 годишна възраст .
  • Комисията обслужва лица, които са пациенти на СБРДЦП, както и лица, които са насочени към нея от други лечебни заведения със съответния документ.
  • Обслужването на деца, насочени от други лечебни заведения е след провеждане на клинична пътека с оглед извършване на необходимите тестове, касаещи терапевтичната програма.

1. Постоянен състав на Експертната комисия за комплексно медицинско наблюдение на деца с ЦП:

  • Председател - лекар специалист по ФРМ и Нервни болести д-р Катя Радославова
  • Заместник-председател - лекар специалист по ФРМ д-р Лариса Куртелова
  • Секретар - главна медицинска сестра Илиянка Георгиева
  • Член - клиничен психолог Вера Николова

2. Записване за ЕкоДЦП

Записването се извършва от Секретаря на Комисията на

телефон 0884 158 621 във времето от 10,00 ч. до 12,00 ч. в работни дни.

3. График за работа на ЕкоДЦП

ЗАБЕЛЕЖКА

На деца с церебрална парализа, които не са били контингент на СБРДЦП „Св. София” се препоръчва, преди обследване от ЕкоДЦП да бъдат приети в лечебното заведение по Клинична пътека №260, с оглед разширено тестуване на моторните, когнитивните и комуникационни умения.

За сведения и информация:

e-mail - hospital-radoslavova@cpcentresof-bg.com

e-mail - hospital-kurtelova@cpcentresof-bg.com

Академия по церебрална парализа, 26 април 2014 г. - Парк Хотел „Москва”, гр. София
VII-ми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина с международно участие -
Алгоритъм при родово-травматични увреждания на раменния сплит (акушерска парализа)